พลังจากธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์

56-065 organic agriculture

ถึงแม้ญี่ปุ่นมีความจำเป็นต้องเพิ่มผลผลิตให้ได้มาก ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการพึ่งพาตนเอง แต่ในระยะหลังมานี้เกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกได้รับความนิยมจากทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ทั้ง ๆ ที่เกษตรอินทรีย์นั้นให้ผลผลิตต่ำกว่าการเกษตรปัจจุบันที่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช1 น่าสนใจว่าอะไรที่ทำให้เกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยม

เกษตรอินทรีย์คือระบบการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ2 เน้นความอุดมสมบูรณ์และการหมุนเวียนตามธรรมชาติ เช่น ใบไม้ที่ร่วงหล่นนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก การดูแลดินให้มีคุณภาพดี การปลูกพืชหลายชนิด เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรง สามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตัวเอง

ในญี่ปุ่น ผลิตผลที่ผ่านการรับรองเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ใช้คำว่า”ผลิตภัณฑ์อินทรีย์”หรือ”ออร์แกนิก” และมีเครื่องหมายรับรองกำกับ โดยสัญลักษณ์ทำเป็นรูปดวงอาทิตย์ ใบไม้ และก้อนเมฆ สะท้อนแนวคิดพลังจากธรรมชาติ2

สำหรับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จึงปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ดังเช่นผลการสำรวจความเข้าใจผู้บริโภคญี่ปุ่นในปี 2555 เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์สามอันดับแรกได้แก่ 1) ปลอดภัย 2) ดีต่อสุขภาพ 3) ดีต่อสิ่งแวดล้อม3

นอกจากนี้ มีผลการสำรวจปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการปลูกพืช 7 ชนิดแบบเกษตรอินทรีย์เทียบกับแบบที่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พบว่าโดยรวมแล้วเกษตรอินทรีย์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าแบบใช้เคมี 40%4 ผลการสำรวจอีกแห่งยังชี้ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์นั้นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเทียบต่อปริมาณพื้นที่เท่า ๆ กัน แต่อาจไม่ใช่เมื่อเทียบต่อปริมาณผลผลิต5

อย่างไรก็ดี ยังมีข้อโต้แย้งในเรื่องเกษตรอินทรีย์บางด้าน เช่นความกังวลเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากเกินไป หรือใช้ปุ๋ยที่หมักไม่สมบูรณ์6 และระเบียบเกษตรอินทรีย์ที่ออกโดย JAS นั้นไม่ได้ห้ามใช้ยาหรือปุ๋ยเคมีทุกชนิด ยังคงอนุญาตให้ใช้ยาหรือปุ๋ยเคมีบางตัว7

[อ้างอิง]
1. 有機農業と慣行農業 収穫量を比較する
2. 農林水産省 有機食品の検査認証制度
3. 有機農業への消費者の理解増進調査報告(一括)[pdf 6.1MB] P.12
4. 有機農業における生産時CO2削減効果に関する研究
5. 有機農業は環境に優しいか? ヨーロッパで比較研究がさかんな理由
6. 本当は危険な有機野菜
7. 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第10条第1号の農林水産大臣が定める化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(PDF:56KB)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s